ŽELEZNIČNÉ SPOJE
Opäť sú v hre modré vláčiky z podtatranského regiónu.

Železničná spoločnosť a.s. plánovala presun modrých 840  z trate č. 185 Poprad-Tatry-Plaveč už koncom novembra 2011. Aj vďaka iniciatíve Baran-Bielak-Pleštinská-Soliar( primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak (nez.), prednostovia obvodných úradov Poprad - Milan Baran, Kežmarok -Ján Soliar, Stará Ľubovňa -Zita Pleštinská a inciatíve priateľov železníc  sa podarilo odsun vlakov oddialiť.  Nový termín bol ustanovený na 4.marec 2012 prípadne v hre ostáva 1.apríl 2O12.


Trať, ktorá spája mestá Poprad, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa, Plaveč s Lipanmi, je v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 185. Je to  jednokoľajná železničná trať na Slovensku s perspektívou cezhraničného železničného prepojenia cez poľské mestá  Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- až do Krakowa.

 

Železničná doprava je v mnohých prípadoch efektívnym dopravným systémom, environmentálne vyhovujúcim a dokáže vzhľadom na dosiahnuté úspechy vo svojom rozvoji hlavne v  oblasti inovácií,  prepraviť  osoby a tovary nielen rýchlo, ale s požadovaným  komfortom a minimálnym dosahom na životné prostredie.


Uvedomujeme si potrebu prijímania opatrení na zefektívnenie železničnej dopravy a  z tohto dôvodu komunikujeme  so zástupcami sekcie Železničnej dopravy a dráh MDVaRR SR , so zástupcami Železničnej spoločnosti Slovensko a.s , zástupcami Prešovského  samosprávneho kraja vo veci integrovaného dopravného systému, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. Rovnako si však uvedomujeme potrebu väčšieho využívania železničnej  dopravy aj obyvateľmi tohto regiónu a preto územné samosprávy (mestá a obce) v tomto území sú pripravené prijať spoločné opatrenia na zvýšenie záujmu o tento druh dopravy zo strany obyvateľov.

 

Keďže  železničná spoločnosť Slovensko a.s.  chystala presun jednotiek 840(6 vlakových súprav , ktoré verejnosť pozná ako modré vláčiky) už v novembri 2011 a chcela ich nahradiť  2 ks 813/913 a 4 ks z radu 812( červené , ktoré verejnosť pozná ako Anča) vytvorili sme iniciatívu Baran-Bielak-Pleštinská-Soliar, (primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak (nez.), prednostovia obvodných úradov Milan Baran z Popradu , Ján Soliar z Kežmarku, Zita Pleštinská zo Starej Ľubovne), ktorú sme postavili na 4. Prioritách:

  1. Zachovanie motorových jednotiek  radu 840 na železničnej  trati  číslo 185 Poprad Tatry- Plaveč
  2. Integrovaná doprava vo verejnom záujme ako podpora zachovania a zefektívnenia regionálnych tratí
  3. Zvýšenie záujmu zo strany cestujúcich o túto regionálnu trať s podporou miestnej územnej samosprávy
  4. Zatraktívnenie cestovania  v  podtatranskom regióne s možnosťou zavedenia vlaku EURORéGIó GORAL na trati Poprad- Kežmarok- Spišská Belá- Podolínec- Stará Ľubovňa- Plaveč- Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- Krakow.

Podľa nového modelu  dopravnej obsluhy, ktorý nám na pracovnom stretnutí 26.10.2011 na MDVaRR SR predstavil Jiří Kubáček, generálny riaditeľ sekcie Železničnej dopravy a dráh,  bude železničná doprava využívaná na miestnu dopravnú obsluhu iba v špecifických prípadoch, a to ak bude dostatočný prúd cestujúcich ak nebude jestvovať  alternatívna cestná infraštruktúra alebo ak v danej oblasti existuje vhodný turistický potenciál. Vychádza sa z balíkov 30,3 miliónov  vlako-kilometrov  na dopravnú obsluhu celého územia SR a 205 miliónov € ako úhrada strát z výkonov vo verejnom záujme osobnej železničnej dopravy. Aj vďaka tomuto rokovaniu sa presun modrých vláčikov z podtatranského regiónu  odsunul. Hľadáme však možnosti, aby podtatranský región uspel v rámci pripravovaného nového modelu dopravnej obsluhy hlavne vďaka  svojmu   turistického potenciálu.

 

Po tom, čo Železničná spoločnosť Slovensko a.s začiatkom tohto roka opäť avizovala presun modrých motorových jednotiek 4.3.2012, požiadala som generálneho riaditeľa ŽSSK a.s. Mgr. Pavla Kraveca o stretnutie. To sa uskutočnilo 22.2.2012 na generálnom riaditeľstve ŽSS a.s. Bratislave. Na tomto stretnutí som zástupcom spoločnosti zdôvodnila vyťaženosť modrých vlakov, ktorú som si overila v teréne. Poukázala som na zlý grafikon, ktorý ľudí neinšpiruje využívať cestovanie vlakom. Dohodli sme sa, že v spolupráci so samosprávou a verejnosťou pripravíme návrh grafikonu , ktorý dňa 7.3.2012 predstavíme na stretnutí, ktoré sa bude konať za prítomnosti generálneho riaditeľa ŽSS a.s. Mgr. Pavla Kraveca v  Starej Ľubovni.  Na tomto rokovaní za prítomnosti zástupcov poĺskej samosprávy budememe rokovať aj o možnosti zavedenia cezhraničného slovensko-polského cezhraničného spojenia.

 

Aby sa stal  pre  turistov malebný kút Slovensko-poľských prihraničných regiónov  atraktívnejším,  budeme presadzovať prepojenie  Poprad- Kežmarok- Spišská Belá- Podolínec- Stará Ľubovňa- Plaveč- Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- Krakow. Tento marketingový ťah by určite prilákal viac turistov a pozdvihol by imidž železničnej dopravy vo vzťahu k mestám  podtatranského  regiónu. Podporil by sa aj cestovný ruch návštevnosťou významných historických a kultúrnych pamiatok miest a obcí v prešovskom kraji v regióne Spiša a Šariša,   kúpeľných miest Vyšné Ružbachy a Krynica, pútneho miesta Litmanová, miest  ktoré denne a v čase výročia zjavenia v auguste navštívi viac ako desaťtisíc pútnikov.

 

Zavedenie vlaku EURORÉGIO GORAL by malo dopad na obecné a mestské pokladnice hlavne rozvojom služieb v cestovnom ruchu a tak v konečnom dôsledku aj na zamestnanosť a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v týchto prihraničných regiónoch.